TEK KANVAS
1:1 KARE KANVAS   YATAY / DİKEY KANVAS
ÖLÇÜ G/Y FİYAT   ÖLÇÜ G/Y FİYAT
25×25 cm        29,90 ₺   25×35 cm            34,90 ₺
35×35 cm        40,90 ₺   35×45 cm            53,90 ₺
45×45 cm        63,90 ₺   40×60 cm            70,90 ₺
55×55 cm        94,90 ₺   50×70 cm            90,90 ₺
70×70 cm      149,90 ₺   55×100 cm          124,90 ₺
100×100 cm      199,90 ₺   75×100 cm          145,90 ₺
PARÇALI KANVAS
2 PARÇALI KANVAS   3 PARÇALI KANVAS   4 PARÇALI KANVAS   5 PARÇALI KANVAS  
ÖLÇÜ G/Y FİYAT   ÖLÇÜ G/Y FİYAT   ÖLÇÜ G/Y FİYAT   ÖLÇÜ G/Y FİYAT  
50×35 cm        75,90 ₺   85×55 cm            84,90 ₺   50×50 cm      89,90 ₺   125×70 cm    189,90 ₺  
70×45 cm      105,90 ₺   90×75 cm          114,90 ₺   70×70 cm    109,90 ₺   175×100 cm    299,90 ₺  
80×60 cm      144,90 ₺   125×100 cm          209,90 ₺   90×90 cm    129,90 ₺        
100×70 cm      159,90 ₺         110×110 cm    144,90 ₺        
110×100 cm      249,90 ₺         150×150 cm    184,90 ₺        
150×100 cm      299,90 ₺                    
MOZAİK KANVAS
4 FOTOĞRAFLI MOZAİK   9 FOTOĞRAFLI MOZAİK   16 FOTOĞRAFLI MOZAİK   25 FOTOĞRAFLI MOZAİK   36 FOTOĞRAFLI MOZAİK
ÖLÇÜ G/Y FİYAT   ÖLÇÜ G/Y FİYAT   ÖLÇÜ G/Y FİYAT   ÖLÇÜ G/Y FİYAT   ÖLÇÜ G/Y FİYAT
25×25 cm           29,90 ₺   25×25 cm            29,90 ₺   35×35 cm           40,90 ₺   45×45 cm          63,90 ₺   55×55 cm           94,90 ₺
35×35 cm           40,90 ₺   35×35 cm            40,90 ₺   45×45 cm           63,90 ₺   55×55 cm          94,90 ₺   70×70 cm        149,90 ₺
45×45 cm           63,90 ₺   45×45 cm            63,90 ₺   55×55 cm           94,90 ₺   70×70 cm       149,90 ₺   100×100 cm        199,90 ₺
55×55 cm           94,90 ₺   55×55 cm            94,90 ₺   70×70 cm         149,90 ₺   100×100 cm       199,90 ₺      
70×70 cm         149,90 ₺   70×70 cm          149,90 ₺   100×100 cm         199,90 ₺            
100×100 cm         199,90 ₺   100×100 cm          199,90 ₺                  
KOLAJ KANVAS
3 FOTOĞRAFLI KOLAJ   4 FOTOĞRAFLI KOLAJ   5 FOTOĞRAFLI KOLAJ   6 FOTOĞRAFLI KOLAJ   7 FOTOĞRAFLI KOLAJ
ÖLÇÜ G/Y FİYAT   ÖLÇÜ G/Y FİYAT   ÖLÇÜ G/Y FİYAT   ÖLÇÜ G/Y FİYAT   ÖLÇÜ G/Y FİYAT
25×25 cm           29,90 ₺   25×25 cm            29,90 ₺   25×25 cm           29,90 ₺   25×25 cm          29,90 ₺   25×25 cm           29,90 ₺
35×35 cm           40,90 ₺   35×35 cm            40,90 ₺   35×35 cm           40,90 ₺   35×35 cm          40,90 ₺   35×35 cm           40,90 ₺
45×45 cm           63,90 ₺   45×45 cm            63,90 ₺   45×45 cm           63,90 ₺   45×45 cm          63,90 ₺   45×45 cm           63,90 ₺
55×55 cm           94,90 ₺   55×55 cm            94,90 ₺   55×55 cm           94,90 ₺   55×55 cm          94,90 ₺   55×55 cm           94,90 ₺
70×70 cm         149,90 ₺   70×70 cm          149,90 ₺   70×70 cm         149,90 ₺   70×70 cm       149,90 ₺   70×70 cm        149,90 ₺
100×100 cm         199,90 ₺   100×100 cm          199,90 ₺   100×100 cm         199,90 ₺   100×100 cm       199,90 ₺   100×100 cm        199,90 ₺